สมาคมช่างทองไทย >> คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารปัจจุบัน
2567 - 2568

นายมงคล มณีสินธพ

นายกสมาคม

นายธนกฤต เผ่าเวียงคำ

อุปนายก 1

ว่าที่ร้อยตรีดรณ์ สุทธิภิบาล

อุปนายก 2

นางสาวรุ่งอรุณ สุวรรณชาโต

อุปนายก 3

นายยงยุทธ รัตนปัญญา

อุปนายก 4

นายศิริ สาระพางค์

เลขาธิการ

นางดารณี พงษ์สาระนันทกุล

เหรัญญิก

นางนิลินต์ วิพุธพงษ์

นายทะเบียน

นายนิวัฒน์ ศรีสุรินทร์

ปฏิคม

นายวีรยุทธ ประกอบการ

ประชาสัมพันธ์

นายบุญสิน พรหมมุสิก

กรรมการ

นายสุทธิ์ไชย โพธิ์สามต้น

กรรมการ

นางพนิดา สมบูรณ์

กรรมการ

นายกีรดิต หิรัณยศิริ

กรรมการ

นายกมล สอาด

กรรมการ

นางสาวปภาดา ไชยคุณ

ผู้จัดการสมาคม