สมาคมช่างทองไทย >> คณะผู้บริหาร

ที่ปรึกษาสมาคม

นายบุญเลิศ สิริภัทรวณิช

ประธานที่ปรึกษาสมาคมฯ

ดร. บัญชา วิชยานุวัติ

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

ดร. อำภา เจียรกิตติกุล

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

นายอนุรัตน์ เขมานิฏฐาไท

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

ผศ.ดร. ขจีพร วงศ์ปรีดี

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

อ. พรรณรัตน์ ศรประชุม

ที่ปรึกษาสมาคมฯ