สมาคมช่างทองไทย >> สมาชิก

สิทธิประโยชน์สมาชิก

สมาชิกช่างทองไทย

สมาคมฯ มีความยินดีต้อนรับทุกท่านที่มีคุณสมบัติ และมีจิตใจใฝ่สร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม ดังรายละเอียดข้างล่างนี้

คุณสมบัติการเป็นสมาชิก

ต้องเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เป็นบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนร้านค้าหรือทะเบียนผู้ประกอบการกับกระทรวงพาณิชย์

ค่าสมัครสมาชิก

* สมัครสมาชิกสามัญ ประเภทที่ 1
ในนามบุคคล แรกเข้า 500 บาท ค่าบำรุงสมาคมปีละ 1000 บาท

* สมัครสมาชิกสามัญ ประเภทที่ 2
ในนามนิติบุคคล แรกเข้า 1000 บาท ค่าบำรุงสมาคมปีละ 2000 บาท

วิธีการสมัครสมาชิก

การสมัครสมาชิกสมาคมฯ เป็นรูปแบบ PDF กรอกแล้วส่งทางอีเมล์ เพื่อรับพิจารณาและติดต่อกลับ หรือเป็น google form เพื่อพิจารณาการเป็นสมาชิก

สิทธิประโยชน์พื้นฐานที่สมาชิกจะได้รับ...

ได้แก่ สิทธิประโยชน์พื้นฐาน และ สิทธิประโยชน์พิเศษเพิ่มเติม ดังนี้

1

สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ ทำงาน ในด้านต่าง ๆ

เช่น การตลาด การค้าออนไลน์ ด้านภาษี การแสดงสินค้าในและต่างประเทศ การผลิตและเทคโนโลยี การเป็นวิทยากร ฯลฯ เพื่อร่วมทำงานและผลักดันเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของตนเอง สมาชิกสมาคมและอุตสาหกรรม (การได้รับสิทธิ์พึงได้เพียง 1 ท่านต่อบริษัทฯ)

2

สิทธิพิเศษในการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ในราคาพิเศษ และ/หรือที่ไม่มีค่าใช้จ่าย

ไม่ว่าทั้งที่จัดขึ้นโดยสมาคมฯ เอง หรือที่สมาคมฯ จัดร่วมกับหน่วยงานของรัฐ   หรือหน่วยงานอื่น ๆ 

3

สิทธิ์ในการเข้าร่วมออกบูธแสดงสินค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในงานแสดงสินค้าที่สมาคมฯ เข้าร่วม ในราคาพิเศษ และตามเงื่อนไขที่สมาคมฯ กำหนด

4

สิทธิ์ในการฝากขายสินค้าในบูธสมาคมฯ

 ในค่าบริการตามที่สมาคมฯ กำหนด

5

คำปรึกษา ในการขอเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของรัฐบาล

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น การของบ SME-Proactive ฯลฯ

6

ราคาพิเศษ/ส่วนลดต่าง ๆ ในการใช้บริการ หรือซื้อสินค้า

ทั้งจากพันธมิตร และสมาชิกของสมาคมฯ

7

สิทธิพิเศษในการลงโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าของท่าน ผ่านทางเว็บไซต์สมาคมฯ

ตามเงื่อนไขของสมาคมฯ กำหนด

8

การประสานงานในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่าง ๆ

ทั้งภาครัฐและเอกชน

9

ได้รับคำปรึกษา ในการขอเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของรัฐบาล

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น การของบ SME-Proactive ฯลฯ

10

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร บทความ บทวิเคราะห์ ของกรมอุตสาหกรรมฯ

 หรือข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องอย่างสม่ำเสมอ

11

ส่วนลดพิเศษ เมื่อชำระค่าบำรุงสมาคมราย 2 ปีและ 3 ปี

ประเภทสมาชิก  ค่าบำรุงสมาคม (รายปี) ค่าบำรุงสมาคม (ราย2ปี) ค่าบำรุงสมาคม (ราย3ปี)
สมาชิกสามัญ  ประเภทที่ 1 ในนามบุคคล ฿ 1,000 ฿ 1,800 ฿ 2,500
สมาชิกสามัญ  ประเภทที่ 2 ในนามนิติบุคคล ฿ 2,000 ฿ 3,500 ฿ 5,000