สมาคมช่างทองไทย >> เกี่ยวกับเรา

ประวัติและนโยบายสมาคม

The Hands of Magic

History

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา สมาตมช่างทองไทย เป็นสมาคมการรวมตัวของช่างทองที่มีประสบการณ์สูง เป็นช่างอิสระ ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้รับจ้างผลิต เจ้าของกิจการด้านโรงงาน และนักวิชาการด้านการถ่ายทอดเชิงช่างเป็นหลักสูตรสาขาวิชา ก่อเกิดจากผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างทองหลวง ซึ่งเป็นผู้ดูแลเครื่องทองในวัง เล็งเห็นคุณค่าการรวมตัวและสร้างหลักสูตรการเรียนให้เยาวชน การพัฒนาด้านบุคคลากรและผลงานของครูช่าง จะเป็นทรัพย์สินของสมาคมและของทายาทช่างศิลป์ไทยรุ่นต่อๆไป

Vision ปี 2566-2570

วิสัยทัศน์

สืบสานพัฒนาช่าง

สร้างสรรค์งานแผ่นดิน

ก่อเกิดธุรกิจทองไทย และเครื่องประดับ

Mission ปี 2566-2570

พันธกิจ ทั้ง 7 ด้าน

Supply Chain for Jewellers

มุ่งเน้นเป็นศูนย์กลางด้านแรงงานช่างทองช่างเครื่องประดับ ตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงสินค้าสำเร็จรูป

Career Mindset

มุ่งเน้นการรับผิดชอบในอาชีพ  ความซื่อสัตย์  ความกระตือรือร้น  ความใส่ใจต่อครอบครัวและสังคม

Artisan Career Supporting

มุ่งเน้นความแข็งแกร่งของแรงงานอุตสาหกรรม ทั้งด้านช่างศิลป์ และช่างโรงงาน

Artisan’s Product Acceptance

มุ่งเน้นให้เกิดการซื้อขายสินค้าของช่างผู้ชำนาญงาน ให้เป็นที่น่าเชื่อถือในตลาดในประเทศจนถึงต่างประเทศ 

Brand Building

มุ่งเน้นการสร้างการยอมรับมาตราฐานคุณภาพสินค้า ให้ได้มาตราฐานโลก 

Consistency & Reliability

มุ่งเน้นการสร้างการยอมรับ จาก สถาบันฯ สมาคมฯ และองค์กรต่างๆ ที่ทำงานร่วมกันอย่างมีมาตราฐานสากล

Jeweller Heir/Heiress Apparent

มุ่งเน้นการสร้างทายาทอาชีพช่างเงินช่างทองของไทย 

Strategy ปี 2566-2570

แผนยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนแม่บทยุทธศาสตร์
เพื่อให้มีประสิทธิภาพในเชิงที่สมาชิกนำไปให้ได้จริง

1

ด้านแหล่งซัพพลายวัตถุดิบ

2

ด้านการผลิต

3

ด้านการขายส่งออก

4

ด้านการตลาด

5

ด้านทรัพยากรมนุษย์

6

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและชำนาญในสาขา

7

โครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน E-manufacturing และการค้า